Usługi

Przeważającą formą świadczonych usług jest:

 • obrona w sprawach karnych,
 • zastępstwo procesowe przed sądami cywilnymi, administracyjnymi i organami administracji, w postępowaniu egzekucyjnym, przed urzędami i innymi instytucjami, w tym w postępowaniu likwidacyjnym przed ubezpieczycielami,
 • indywidualne porady prawne,
 • sporządzanie pozwów i innych pism procesowych,
 • analiza i tworzenie umów, opinii prawnych, regulaminów, statutów,
 • kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych.

 

Do dziedzin prawa, którymi Kancelaria zajmuje się najczęściej należą:

 • prawo karne - udział w charakterze obrońcy podejrzanego i oskarżonego lub pełnomocnika innych stron w postępowaniu przygotowawczym i w postępowaniu sądowym przed sądami powszechnymi w sprawach karnych i karnoskarbowych;

 • prawo rodzinne i osobowe m.in.: sprawy o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa, podział majątku wspólnego, alimenty, ustalenie ojcostwa, władzę rodzicielską, uregulowanie kontaktów z dziećmi, ubezwłasnowolnienie itp.

 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych m.in.: sprawy dotyczące nieuzasadnionego bądź niezgodnego z przepisami prawa rozwiązania stosunku pracy, niewypłaconego wynagrodzenia, odszkodowań związanych z umową o zakazie konkurencji, naruszeniem zasady równego traktowania w zatrudnieniu, mobbingiem, odwołania od decyzji ZUS w sprawach dotyczących podlegania ubezpieczeniu, rent i emerytur, odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zasiłków chorobowych itp.

 • prawo cywilne m.in.: sprawy o zapłatę z tytułu niewykonania, nienależytego wykonania umów, odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu czynu niedozwolonego, w tym wypadków komunikacyjnych, ochronę dóbr osobistych, ochronę własności i posiadania, zasiedzenie, służebności itp.

 • prawo spadkowe m.in.: sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, przyjęcie bądź odrzucenie spadku, zachowek itp.

 • prawo administracyjne - reprezentacja przed organami władzy administracyjnej oraz sądami administracyjnymi, doradztwo w sprawach administracyjnych).

Created by xwdesign.pl